Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – teleporada, pielęgniarki i położne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W rozporzadzeniu planuje się modyfikację zasad realizacji teleporady na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, wskazując że ww. świadczenie w formie teleporady może być udzielane wyłącznie osobom pomiędzy 7. a 64. rokiem życia. Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej „wrażliwych” grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne.

Jednocześnie wprowadzona regulacja utrzymuje możliwość udzielania porad zdalnych w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), obejmujących receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, oraz związanych z wydaniem zaświadczeń, niewymagających bezpośredniej wizyty pacjenta w przychodni.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych do rozporządzenia w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 15 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Link do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343400

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Obecnie obowiązujące wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” i „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222). Wzory tych dokumentów nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Celem wprowadzenia nowych wzorów dokumentów w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie ich do wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343401

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych do rozporządzenia w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 10 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.