Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń PRM oraz MR – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty aktów wykonawczych do Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp)

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów w formie konkretnych propozycji zmian, w postaci elektronicznej w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 12 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

Projektowane rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich zamówień i konkursów objętych ustawą Pzp. Zasadnicze zmiany związane są z dostosowaniem przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie Pzp dotyczących komunikacji zamawiającego z wykonawcą, w szczególności do użytej w niej siatki pojęciowej oraz sposobu przekazywania dokumentów w postępowaniu lub konkursie.

W celu doprecyzowania technicznych i praktycznych aspektów związanych z komunikacją w postępowaniu lub konkursie, w nowej ustawie Pzp rozszerzony został zakres delegacji do wydania przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym nowe rozporządzenie będzie bardziej szczegółowo niż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. regulowało kwestie związane ze sposobem sporządzania oraz sposobem i trybem przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy Pzp, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338053

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Regulacje projektowanego rozporządzenia odpowiadają zasadniczo regulacjom dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., z uwzględnieniem regulacji zawartych w nowej ustawie Pzp. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. określa rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane. Zgodnie z jego przepisami dokumenty te dzielą się na potwierdzające:

  1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;
  2. zdolność do ochrony informacji niejawnych i ich przetwarzania, jeżeli zamówienie wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymaga do nich dostępu, ich wykorzystania lub je zawiera;
  3. brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  4. dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
  5. spełnianie warunków ubiegania się o tzw. zamówienia zastrzeżone;
  6. spełnianie przez oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi wymagań określonych przez zamawiającego.

Natomiast projektowane rozporządzenie określa rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338054