Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń przygotowanych przez MI

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów zmian, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) w zakresie niektórych znaków i sygnałów drogowych, a także wprowadza  nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi.

Projektowana regulacja rozszerza zakres informacji przekazywanych użytkownikom dróg za pomocą znaków drogowych pionowych. Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało bezpośredni wpływ na kierujących pojazdami poprzez zapewnienie szerszego zakresu informacji przekazywanych użytkownikom dróg poprzez oznakowanie pionowe, co w rezultacie będzie w korzystny sposób przekładać się na zarówno na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i komfortu podróżowania.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338158

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy zawarte w zał. 1-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 oraz z 2020 r. poz. 862) w zakresie niektórych znaków i sygnałów drogowych. Projekt wprowadza nowe regulacje w zakresie warunków technicznych, warunków umieszczania oraz konstrukcji dla niektórych znaków drogowych. Zawiera również sprostowanie błędów występujących w treści rozporządzenia. Część projektowanych przepisów stanowi konsekwencję zmian zawartych w procedowanym wskazanym powyżej projekcie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Projektowane rozporządzenie m.in. rozszerza przepisy w obszarze warunków technicznych oraz warunków umieszczania na drodze dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W rezultacie, organy zarządzające ruchem na drogach będą dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu odbywającego się na danej drodze lub odcinku drogi. Rozwiązania zawarte w projekcie eliminują też występujące dotychczas wątpliwości związane z niektórymi przepisami rozporządzenia

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338159