Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska – ciepło, kogeneracja, odznaczenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 3. projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Zmiana rozporządzenia w zakresie korekty § 19 pozwoli jednoznacznie interpretować ten przepis prawa, a w przypadku znowelizowanego przepisu § 28 ust. 1 umożliwi przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym wprowadzone do stosowania taryfy dla ciepła, które zostały ukształtowane i skalkulowane na bazie kosztów uzasadnionych – a więc taryfy dystrybutorów i wytwórców ciepła wytworzonego poza jednostkami kogeneracyjnymi – zmianę tych taryf w przypadkach, gdy zmienią się warunki prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Możliwość takiej zmiany taryf dla ciepła jest konieczna w przypadkach np. pozyskania nowej grupy odbiorców, czy istotnej zmiany kosztów uwzględnianych w taryfie dla ciepła. Zmiana taryfy pozwoli przedsiębiorstwu energetycznemu odzyskać ponoszone koszty związane z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 18 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340102

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz.1903)  w § 3 ust. 1 wskazuje podmioty, które mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw energii z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej. Mając na uwadze, iż odznaka może być nadawana pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych, możliwość wnioskowania o nadanie odznaki honorowej powinna być zapewniona szerszemu gronu podmiotów działających na rzecz energetyki.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 18 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340109

3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

W projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 na poziomie 0,00 zł/MWh, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia jednostek kogeneracji, wynikający z prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku 2021, planowanych kosztów działalności operatora rozliczeń w roku 2021 związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, planowanej kwoty należności głównych z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, wymagalnych w roku 2021, planowanej kwoty odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, planowanych w roku 2021 kosztów bieżącej działalności operatora rozliczeń związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej,

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej nie uwzględniająca ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla przedsiębiorstw energochłonnych, wynosi 0,00 zł/MWh. W roku 2021 obciążenie gospodarstw domowych z tytułu stawki opłaty kogeneracyjnej wyniesie 0,00 zł/rok/gospodarstwo domowe.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 16 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340151