konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych projektów rozporządzeń Ministra Finansów

1. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzorow-deklaracji-dla-podatku-od-towarow-i-uslug

2. Projektu rozporządzenia MF w sp. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sp-wzorow-deklaracji-dla-podatku-od-towarow-i-uslug-dot-transakcji-wewnatrzwspolnotowych-w-zakresie-nowych-srodkow-transportu

3. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-upowaznienia-do-wydawania-postanowien-o-pozostawieniu-bez-rozpatrzenia-wnioskow-o-wydanie-interpretacji-ogolnych-oraz-wykonywania-niektorych-czynnosci-zwiazanych-ze-zlozonymi-wnioskami

4. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-upowaznienia-do-dokonywania-niektorych-czynnosci-w-zakresie-interpretacji-indywidualnych

5. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-dokumentow-zwiazanych-z-rejestracja-podatnikow-w-zakresie-podatku-od-towarow-i-uslug )

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 16 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

6. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wnioskow-dotyczacych-rejestracji-posredniczacych-podmiotow-tytoniowych )

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 17 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

7. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-informacji-podatkowych

8. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-oswiadczenia-o-nieruchomosciach-oraz-prawach-majatkowych-ktore-moga-byc-przedmiotem-hipoteki-przymusowej-i-rzeczach-ruchomych-oraz-zbywalnych-prawach-majatkowych-ktore-moga-byc-przedmiotem-zast

9. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-naliczania-odsetek-za-zwloke-oraz-oplaty-prolongacyjnej-a-takze-zakresu-informacji-ktore-musza-byc-zawarte-w-rachunkach

10. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-imiennego-upowaznienia-do-przeprowadzenia-kontroli-podatkowej

11. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wysokosci-oplaty-za-sporzadzenie-kopii-oraz-odpisu-dokumentow

12. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-zawiadomienia-o-zamiarze-wszczecia-kontroli-podatkowej ).

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 18 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

13. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw;

Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-pelnomocnictwa-szczegolnego-pelnomocnictwa-do-doreczen-oraz-wzoru-zawiadomienia-o-zmianie-odwolaniu-lub-wypowiedzeniu-tych-pelnomocnictw )

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 19 listopada 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź