Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W ramach prac Rady Dialogu Społecznego podjęty został temat kierunku ewentualnych zmian w funkcjonowaniu emerytur pomostowych.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii w wymienionych poniżej kwestiach.

Od Państwa uwag zależeć będzie kształt stanowiska, które organizacje pracodawców prezentować będą w trakcie rozmów z rządem i związkami zawodowymi w ramach prac Rady Dialogu Społecznego.

  1. Czy z Państwa punktu widzenia prawo do emerytury pomostowej powinno w dalszym ciągu przysługiwać wyłącznie osobom, które rozpoczęły pracę przed dniem 1 stycznia 1999 r., co nadaje temu systemowi charakter wygasający? Rozwiązanie to ogranicza koszt funkcjonowania systemu, choć jednocześnie bywa oceniane jako niesprawiedliwe z uwagi na fakt, iż za osoby zatrudnione w szczególnych warunkach, które rozpoczęły pracę po wspomnianej granicznej dacie, pracodawcy również muszą płacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  2. Jeżeli opowiadacie się Państwo za nadaniem emeryturom pomostowym trwałego charakteru, czy bylibyście Państwo skłonni zaakceptować podwyższenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w celu zapewnienia odpowiednich środków na pokrycie wynikłych z tego wyższych wydatków na wypłatę świadczeń? Jeśli tak, jaka wysokość składki byłaby dla Państwa możliwa do przyjęcia (obecnie wynosi ona 1,5% podstawy wymiaru)?
  3. Czy dostrzegacie Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w katalogu prac, których wykonawcy objęci są systemem emerytur pomostowych (zarówno w zakresie dodawania nowych prac, jak również wykreślania prac obecnie w nim ujętych)?
  4. Czy Państwa zdaniem prawo do emerytury pomostowej powinno przysługiwać również pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy? Obecnie osobom tym takie prawo nie przysługuje, chociaż pracodawcy muszą również za nich opłacać składkę.

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących wyżej wymienionych zagadnień w terminie do 10 czerwca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź