Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

  • Przygotowany przez MRPiPS projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
  • Przygotowany przez MRPiPS i MEN projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • Przygotowany przez MRPiPS projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Przedmiotowe projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w terminie do 7 czerwca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl