Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – projekty inwestycyjne w ramach POIŚ 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 3. projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (kogeneracja, efektywność energetyczna, OZE).

Projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 17 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wydanie przedmiotowych aktów jest kluczowe, aby umożliwić przedsiębiorcom nieprzerwaną możliwość korzystania ze zwiększonych intensywności pomocy w sektorze energetyka do końca 2021 roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1810 oraz z 2017 r. poz. 1209) związana jest z wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 2021 r. Celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnego rozporządzenia do końca 2021 r., dla umożliwienia przedsiębiorcom korzystania ze zwiększonej intensywności pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341268

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 866) związana jest z wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 2021 r. Celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnego rozporządzenia do końca 2021 r., dla umożliwienia przedsiębiorcom korzystania ze zwiększonej intensywności pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341267

3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1941) związana jest z wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 2021 r. W projekcie nie zamieszczono przepisów przejściowych, gdyż jedynie wydłuża on do roku 2021 obecnie obowiązujące warunki związane z możliwością podwyższania maksymalnej intensywności pomocy publicznej. Celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnego rozporządzenia do końca 2021 r., dla umożliwienia przedsiębiorcom korzystania ze zwiększonej intensywności pomocy w sektorze energetyka na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341266