Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). KPO obejmuje aspekty, które stymulować będą inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie poprzez odbudowę inwestycji i promowanie zmian strukturalnych. W tym kontekście celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Do osiągnięcia tego celu przyczyniać się będzie realizacja wszystkich komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji) w ramach KPO. Cel ten stanowi klucz do proponowanej poniżej zaktualizowanej architektury KPO.

KPO koncentruje się wokół 5 obszarów:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Zielona, inteligentna mobilność.


W ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy odbędą się trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia.
Harmonogram spotkań:

  • 2.03 – Zielona energia i zrównoważona mobilność – program do pobrania
  • 4.03 – Zwiększenie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  –  program do pobrania
  • 9.03 – Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz Transformacja cyfrowa – program do pobrania

Spotkania, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbywać się będą w formule on-line z transmisją na platformie oraz kanale MFiPR na YouTube.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji na załączonym formularzu. Państwa propozycje i uwagi zostaną zebrane przez Biuro Związku oraz skierowane do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Konsultacje te będą prowadzone do 2 kwietnia 2021 roku. Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji, również w wersji edytowalnej, do dnia 31 marca 2021 r. na adres szkop@pracodawcy.pl