Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że powiatowe urzędy pracy dysponują środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia.

W ramach przyznanych środków pracodawcy i pracownicy mogą przeznaczyć środki na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające nabycie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie lub psychologiczne niezbędne do rozpoczęcia szkolenia lub zatrudnienia po kształceniu zawodowym,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie szkolenia.

Procedury ubiegania się o środki z KFS są uproszczone, szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z KFS składa we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy wniosek o przyznanie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki przyznane pracodawcy w ramach KFS stanowią pomoc de minimis.

Zachęcam Państwa do skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako dodatkowego źródła finansowania podnoszenia kwalifikacji pracodawców i pracowników.

Z poważaniem

Michał Kuszyk

Wiceprezes Związku