Informacja UE: Mechanizm sprawiedliwej transformacji

Mechanizm sprawiedliwej transformacji: Zapewnić, by nikt nie pozostał w tyle: Europejski Zielony Ład – The Just Transition Mechanism: Making sure no one is left behind : the European Green Deal

Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni dostosowane do potrzeb wsparcie regionom i sektorom, które najmocniej odczują skutki transformacji w kierunku zielonej gospodarki.
Wsparcie zostanie udostępnione wszystkim państwom członkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o największej intensywności emisji oraz regionów, w których wiele osób pracuje w sektorze paliw kopalnych. Państwa członkowskie otrzymają dostęp do finansowania pod warunkiem, że opracują terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, obejmujące okres do 2030 r., i wskażą w nich najbardziej dotknięte obszary, które powinny otrzymać pomoc. W planach tych określone zostaną najlepsze sposoby złagodzenia problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Przedsiębiorstwa i sektory prowadzące wysokoemisyjną działalność lub powiązane z taką działalnością:
Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im pomoc przez:

  • wspieranie przejścia na technologie niskoemisyjne i dywersyfikacji gospodarczej bazującej na odpornych na zmianę klimatu inwestycjach i miejscach pracy;
  • tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów publicznych i prywatnych;
  • zapewnianie łatwiejszego dostępu do kredytów i pożyczek oraz wsparcia finansowego;
  • inwestowanie w tworzenie nowych firm, MŚP i start-upów;
  • inwestowanie w badania naukowe i innowacje.
 
Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska), Urząd Publikacji Unii Europejskiej