Międzynarodowa konferencja „Jak budować przestrzeń dialogu społecznego w Polsce?”

W dniu 13 liDSC_1206 [Rozdzielczość Pulpitu]stopada 2014 roku w Hotelu Gdańsk odbyła się, zorganizowana przez „Pracodawców Pomorza”, konferencja zamykająca projekt „Dialog społeczny w Polsce i w regionie pomorskim, dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim” finansowy z Funduszy Norweskich 2009-2014, Fundusz na Rzecz Godnej Pracy i Dialogu Społecznego.

 

    Zagadnienia poruszane podczas konferencji przyciągnęły do Hotelu Gdańsk grono znakomitych gości z Polski i z zagranicy, a także wielu pomorskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych, a także organizacji z sektora pozarządowego.
Wprowadzenia w tematykę aktualnej sytuacji dialogu społecznego w Polsce dokonał Prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan mec.Michał Rzeszewicz, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Polsce.
Podczas konferencji zostały przedstawione nie tylko przykłady norweskich rozwiązań w sprawie dialogu społecznego, charakterystyki którego dokonali: Pani Tonje Thue Width i Pan Henrik Munthe, z Norweskiej Konfederacji Pracodawców NHO, ale także przykłady z Niemiec i Wielkiej Brytanii zaprezentowane przez Prof. Manfreda Weiss oraz Prof. Josepha Carby-Hall.DSC_1365 [Rozdzielczość Pulpitu]
W spotkaniu oprócz znakomitego grona zagranicznych gości – specjalistów w sprawie dialogu społecznego, wzięły udział wszystkie strony instytucjonalnego dialogu społecznego. Grono pracodawców reprezentowane było przez blisko 100 pomorskich przedsiębiorców, strona związkowa przez przedstawicieli wszystkich trzech central związkowych, natomiast z ramienia władz województwa pomorskiego w konferencji uczestniczyli: Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych-Cisoń.
Zaproszenie na konferencję przyjęli także m.in. Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Pan Krzysztof Dośla, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Pan Mieczysław Szczepański,Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Pan Tadeusz Adamejtis, Pan Jacek Rybicki oraz Pan Franciszek Potulski.
Gościem specjalnym konferencji był Pan Władysław Frasyniuk.
Zwieńczeniem spotkania była dyskusja panelowa pt. Zmiany w krajowym dialogu społecznym – rewolucja czy ewolucja?Przy stole panelowym zasiało osiem osób repezentujących podmioty instytucjonalnego dialogu trójstronnego.
Pierwsze pytanie zostało skierowane do Wojewody Pomorskiego, była to prośba o dokonanie oceny działań Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku w ostatnich latach. Pan Ryszard Stachurski odpowiedział, że przyjął z pokorą decyDSC_1644 [Rozdzielczość Pulpitu]zję związków zawodowych o opuszczeniu pracy komisji przez związki zawodowe, chociaż wolałby, aby rozmowy w ramach WKDS dalej trwały. Zaznaczył też, że nie czuje się odpowiednią osobą do recenzowania dialogu społecznego w naszym regionie, uważa, że powinni to zrobić inni uczestnicy dialogu.
Następnie głos w dyskusji należał do reprezentującej samorząd województwa Pani Hanny Zych-Cisoń-Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, która zapytana o rolę samorządu w regionalnym dialogu społecznym podkreśliła wagę bezpośredniego uczestnictwa zarządu województwa w pracach komisji. Wskazała, iż jako wiceprzewodnicząca pomorskiej WKDS szczególnie docenia rolę komisji jako szerokiejplatformy przekazu informacji, gdyż w dialogu niezwykle ważny jest jednolity przekaz. Pani Zych-Cisoń wskazała, że zaufanie partnerów jest najważniejsze w prowadzeniu rozmów, jest podstawą dialogowania.
Następny głos należał do Pani Katarzyny Zimmer-Drabczyk, Kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która w swojej wypowiedzi wyraźnie podkreśliła, że związki zawodowe zawiesiły udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a nie opuściły dialog. Źródłem tej decyzji była pozorność dialogu społecznego na dwóch poziomach jego funkcjonowania, na poziomie krajowym i regionalnym. Pani Zimmer-Drabczyk wskazała, że brak było ze strony rządowej akceptacji dla rozwiązań wypracowanych wspólnie przez stronę społeczną. Przedstawicielka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zauważyła, że jest wiele metod, w tym metod prawnych, aby dialog zaczął ponownie funkcjonować w ujęciu trójstronnym, wśród nich najważniejszą jest zwrócenie uwagi na partycypację społeczną.
Kolejnym przedstawicielem strony związkowej był Pan Krzysztof Małecki, członek Prezydium FZZ, który swoją wypowiedź zaczął od odniesienia do prac Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego wskazując, że jego doświadczenia związane z pracą w ramach tego organu są pozytywne. Powiedział, że jako wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu zawsze cenił sobie pracę w ramach komisji i doceniał wartość wypracowywanych wspólnie rozwiązań. Wyjście z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ze względu na zapisy ustawowe automatycznie wiązało się także z opuszczeniem prac komisji na poziomie regionu, mimo pozytywnych sygnałów dotyczDSC_1508 [Rozdzielczość Pulpitu]ących współpracy w poszczególnych województwach.
Przedstawiciel OPZZ, Pan Piotr Szumlewicz, Ekspert ds. dialogu społecznego zaznaczył, że związkom zawodowym nie zależy na dialogu „samym w sobie”, ale na prawach pracowniczych. Wskazał również na potrzebie podwyższania poziomu uzwiązkowienia na poziomie zakładów pracy, a także na wagę stopniowego zwiększania ilości branżowych układów zbiorowych pracy.
Po wypowiedziach przedstawicieli central związkowych, głos został przekazany pracodawcom. Jako pierwszy z tej grupy wypowiedział się Pan Michał Kuszyk, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczychmówiąc, że aktualnie obowiązujący Kodeks Pracy nie daje przestrzeni do swobodnego kształtowania stosunków pracy, maksymalnie zawężając wolność zarówno pracodawców jak i pracowników. Drugim problemem wskazanym przez Pana Kuszyka jest fakt, iż Polacy są społeczeństwem o wyuczonej bezradności, nie dotyczy to tylko pracowników, ale także elit społecznych i politycznych. Jako najważniejszy z aspektów swojej wypowiedzi Pan Prezes wskazał subsydiarność dialogu społecznego w krajach zachodnich – ustalenia poczynione w toku dialogu autonomicznego są wiążące dla strony rządowej, która jest tylko sygnatariuszem tych postanowień.
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” Pan dr Zbigniew Canowiecki w swojej wypowiedzi podkreślił, że z obserwacji i badań prowadzonych przez pomorskich przedsiębiorców dialog pomiędzy partnerami społecznymi w dalszym ciągu funkcjonuje. Zaznaczył, że pomimo wyjścia związków zawodowych ze struktur WKDS w Gdańsku nie zaprzestano rozmów i współpracy w województwie pomorskim. Według Pana Canowieckiego najważniejsze jest, aby rozmowy były prowadzone, aby trwała współpraca, mimo, zahamowania jego instytucjonalnej formy.
Podsumowaniem wypowiedzi Panelistów był głos Pani dr Marty Zbuckiej, Rzecznika ds. Etyki Grupy LOTOS S.A., która wskazała, że dialog społeczny to nie tylko rozmowy pracodawcy ze związkami zawodowymi w formie dialogu instytucjonalnego, chociaż jak zaznaczyła Pani Doktor, w Grupie LOTOS tego typu dialog prowadzi się wielopłaszczyznowo. W Grupie LOTOS S.A. dzięki odpowiedniej komunikacji nie ma sporów, wynika to ze sposobu porozumiewania się ze związkami, pracownikami i partnerami biznesowymi. Rozmowy te prowadzone są bardzo szeroko, nie są to rozwiązania praktykowane ad hoc. W Lotosie wprowadzone zostało systemowe podejście, w tym między innymi „rozmowy roczne”, a także rozmowy z pracownikami przy budowaniu strategii, przy tworzeniu nowych projektów. Ważnym elementem tej współpracy było powołanie Rzecznika Etyki, który wraz z Radą Etyki, na podstawie Kodeksu Etyki prowadzi działania nie tylko wewnątrz Grupy LOTOS, ale także w relacji z dostawcami, czy też innymi podmiotami współpracującymi. Rozpoczynając współpracę Grupa informuje współpracowników o zasadach i wartościach, którymi się kieruje w codziennej pracy, wśród nich najistotniejsze są „duch współpracy i szacunku”.
W czasie konferencji został przygotowany materiał do„Forum Gospodarczego”, cyklicznego programu poświęconego polskiej i regionalne ekonomii pod redakcją Piotra Świąca. Program dotyczący tematyki dialogu społecznego w Polsce i regionie pomorskim można było obejrzeć 20 listopada br. o godzinie 18.00 w TVP Gdańsk.
Link do nagrania:
http://www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/forum-gospodarcze/wideo/odc-20112014/17728537