Nowe Prawo komunikacji elektronicznej – Ministerstwo Cyfryzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministra Cyfryzacji. Pierwszy – główny – projekt to ustawa Prawo komunikacji elektronicznej. Drugi to projekt ustawy wprowadzającej. Głównym celem obu jest wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). To dokument z 20 grudnia 2018 r.

Projekty ustaw wraz z dokumentami towarzyszącymi znajdują się w załączeniu..

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag w wersji edytowalnej w tabelach stanowiących załączniki do projektów (odpowiednio dla każdej z ustaw) w terminie do 27 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl
1. Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Projektowana ustawa reguluje cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępując obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne. Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, zapewniania dostępu, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej.
W projekcie po raz pierwszy uregulowane zostaną m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów; transmisję stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).
Nowa ustawa reguluje też m.in.:

  • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi;
  • kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe.

Link do konsultacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336501

2. Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „PWPke”) jest projektem
towarzyszącym projektowi ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej „Pke”). Pke uchyla obowiązującą
ustawę Prawo telekomunikacyjne (dalej „Pt”), co wymaga wielu zmian w innych aktach prawnych odnoszących
się do Pt. Projekt Pke został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r.
ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej „Kodeks” lub „EKŁE”).

PWPke wprowadza niezbędne przepisy w trzech podstawowych zakresach:
a) zmiany w przepisach obowiązujących w związku z uchyleniem Pt i wdrożeniem EKŁE do nowej ustawy
– Pke,
b) zmiany w innych niż Pt ustawach, w tym wynikające z konieczności implementacji EKŁE,
c) przepisy intertemporalne wynikające z uchylenia ustawy Pt i uchwalenia Pke.
W PWPke implementacja EKŁE następuje w szczególności przez nowelizację ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) (dalej „megaustawa”).
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336502