Ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi oraz mutagennymi – wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2004/37/WE CMD – czwarta część

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu Dyrektywy UE zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – czwarta część (Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 listopada 2020 r.

Celem projektu jest w szczególności poprawa ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez ograniczenie narażenia zawodowego na działanie trzech rakotwórczych substancji lub grup substancji oraz zagwarantowanie większej przejrzystości pracownikom, pracodawcom i podmiotom egzekwującym przepisy oraz przyczynienie się do zapewnienia podmiotom gospodarczym równych szans.

Zgodnie z art.16 dyrektywy w załączniku III do dyrektywy ustalone zostaną dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit – OEL) w odniesieniu do wszystkich czynników rakotwórczych lub mutagenów, co do których jest to możliwe na podstawie dostępnych informacji, włącznie z danymi naukowymi i technicznymi. W ramach niniejszej czwartej zmiany dyrektywy Komisja proponuje zastosowanie szczególnych środków w celu ustalenia OEL w załączniku III w odniesieniu do akrylonitrylu i związków niklu oraz dokonanie aktualizacji OEL w odniesieniu do benzenu. Oprócz tego proponuje się również dodanie w załączniku III notacji „Skóra” w odniesieniu do akrylonitrylu, a także notacji w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i drogi oddechowe w odniesieniu do związków niklu. Zachowano również istniejącą notację „Skóra” w odniesieniu do benzenu.


Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem..
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12608-Protection-of-workers-from-risks-related-to-carcinogens
 
Sorry, no attachments exist.