Konsultacje pakietu rozwiązań legislacyjnych dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii rozpoczyna prace nad przygotowaniem kolejnego pakietu rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszy etap obejmuje konsultacje społeczne skierowane do organizacji pracodawców i ich członków.

Konsultacje są prowadzone w następujących obszarach:

 1. Nadmierna restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych

Opis regulacji (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w ramach których np.:

 • zasadne jest zmniejszenie zakresu lub częstotliwości przedkładanych przez przedsiębiorców danych, informacji lub sprawozdań,
 • zasadne jest uchylenie dublujących się obowiązków sprawozdawczych,
 • zasadne jest uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym w szczególności wywodzących się z uchylonych lub zasadniczo zmienionych aktów prawnych.

2.    Brak szczególnych ułatwień dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP)

Opis regulacji (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w przypadku których np.:

 • celowe jest wyłączenie MŚP spod zakresu podmiotowego regulacji (np.: przedsiębiorcy poniżej określonego progu zatrudnienia lub obrotu nie muszą przestrzegać obowiązków wynikających z danej regulacji) (całkowite zwolnienie),
 • wskazane jest wyłączenie MŚP z określonych wymogów regulacyjnych (np. ostrzeżenia przedsiębiorców zamiast zastosowania sankcji w przypadku braku dostosowania do regulacji) (częściowe zwolnienie),
 • przedsiębiorca z sektora MŚP, w zależności od wielkości, powinien mieć dłuższy okres czasu na dostosowanie się do zmian w porównaniu do dużych firm (wydłużony okres przejściowy),
 • możliwe powinno być dobrowolne wprowadzenie rozwiązań przez MŚP – firmy poniżej określonego progu mogą dobrowolnie zastosować wymogi regulacyjne,
 • zakres stosowania regulacji powinien zostać ograniczony jedynie do MŚP.
 1. Nieprecyzyjność przepisów

Opis regulacji (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), które np.:

 •  są szczególnie trudne w odbiorze dla przedsiębiorców,
 •  nie wskazują wprost adresatów regulacji lub nakładanych obowiązków,
 •  nie pozwalają zidentyfikować zakresu swobody działania przedsiębiorcy,
 •  nie wskazują wprost, które z przepisów mają charakter bezwzględnie obowiązujący (obligatoryjny), a które dobrowolny (fakultatywny),
 •  pozostają w sprzeczności z innymi przepisami,
 •  pozostawiają nadmierne pole do  swobodnej interpretacji lub nadużyć szkodzących uczciwej konkurencji,
 •  wymagają scalenia z kilku źródeł do jednego aktu prawnego, z uwagi na rozproszenie przepisów dotyczących tego samego zagadnienia.

 1. Brak dostosowania przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacji

Opis regulacji (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), które np.:

 •  generują bariery dla stosowania nowoczesnych technologii,
 •  uległy (lub w bliskim horyzoncie czasowym ulegną) dezaktualizacji z uwagi na postęp techniczno-technologiczny w danej branży,
 •  nakazują stosowanie określonych technologii, w sytuacji gdy dostępne są alternatywne technologie,
 •  zakazują stosowania wybranych technologii, które z upływem czasu przestały być uznawane za szkodliwe lub nieefektywne,
 •  umożliwiają stosowanie technologii, które z upływem czasu zostały uznane za szkodliwe lub nieefektywne,
 •  faworyzują danego producenta, dostawcę lub usługodawcę, utrudniając uczciwą konkurencję.

W ramach tego punktu można również zgłosić brak uregulowań prawnych danego obszaru, który powinien zostać ujęty w ustawie lub rozporządzeniu.

 1. Inny obszar – Wskazanie propozycji, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji we wskazanych wyżej pięciu obszarach. Powinny one uwzględniać konieczność ochrony interesu publicznego. Państwa cenne propozycje i uwagi zostaną zebrane przez Biuro Związku oraz skierowane do P. Premiera Jarosława Gowina. Kolejnym etapem prac legislacyjnych będzie projekt ustawy, który powstanie w wyniku analiz zgłoszonych propozycji.
 
Konsultacje trwają do 24 lutego 2021r. Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji, również w wersji edytowalnej, do dnia 22 lutego 2021 r. na adres szkop@pracodawcy.pl