Porozumienie ramowego europejskich partnerów społecznych dot. aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 roku.

Informuję, iż Zespół problemowy ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego prowadzi prace na temat wdrażania w Polsce Porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dot. aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 roku.
Przedmiotowe porozumienie przesyłam w załączeniu.
Wdrożenie porozumienia odbywa się w oparciu o dwie kluczowe kwestie:

  • Organizacja czasu pracy starszych pracowników – propozycja wprowadzenie dodatkowej przerwy w pracy dla osób starszych; problem zdefiniowania „osoby starszej” – czy definicja ma być odrębna dla kobiet i mężczyzn, jaka cezura wiekowa będzie definiowała osobę starszą itp. RekomendacjeDobrowolna elastyczność czasu pracy starszych pracowników sprzyja ich dłuższej aktywności na rynku pracy. Wskazane jest dokonanie analizy, czy obecne regulacje zawarte w kodeksie pracy w pełni odpowiadają temu wyzwaniu. Organizacja czasu pracy starszych pracowników winna uwzględniać ich szczególne potrzeby związane z przykładowo stanem zdrowia a także potrzeby biologiczne (dłuższy odpoczynek dobowy czy przerwy na posiłki). Należy poddać także analizie sytuację starszych pracowników obciążonych obowiązkami opiekuńczymi wobec wnuków lub osób zależnych. Rezultatem mogą być uzgodnione zalecenia strony społecznej lub też wnioski legislacyjne.
  • Umowa mentorska – jaki ma być jej zakres, dla kogo jest dedykowana, czy mentor powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie itd. RekomendacjeUmowa mentorska jest dobrym narzędziem pozwalającym na wykorzystanie potencjału starszych pracowników w szczególności w obszarze przekazania młodszym pracownikom wiedzy i doświadczenia specyficznego dla danej organizacji. Dobrze zorganizowany proces mentoringu musi uwzględniać w miarę precyzyjnie obowiązki i uprawnienia mentora w ramach jego obowiązków pracowniczych czy też szkolenia dotyczące mentoringu. Grupa robocza wskazuje na potrzebę rozwoju dobrych praktyk z zakresu mentoringu a także przeanalizowanie przez Zespół potencjalnych propozycji legislacyjnych w tym obszarze

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji uregulowań ww. tematów oraz podzielenie się dorobkiem w zakresie dobrych praktyk obejmujących omawiane kwestie. Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych propozycji w przedmiotowej sprawie w terminie do 6 maja 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl