Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został aktualnie procedowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Uwagi można składać do etapu legislacyjnego dot. prac w Sejmie, jego I czytanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Projekt ustawy zakłada, że różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć stanowi mobbing. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z art. 24 Konstytucji RP. Do ochrony wartości powiązanych z pracą należy m.in. zasada równouprawnienia płci w życiu gospodarczym. Zgodnie z intencją projektodawców zmiana wpłynie korzystnie na respektowanie przez pracodawców zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=463
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, br. w terminie do 22 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.