posiedzenie Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines – 28.05.2020

W dniu 28 maja 2020 miało miejsce posiedzenie Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health & Safety) Euromines. Posiedzenie dotyczyło m.in. nowelizacji prawa europejskiego w dziedzinie BHP, działań firm wydobywczych w obliczu COVID-19, inicjatywy NEPSI.

Tematy poruszane podczas spotkania:
Nowelizacja prawa europejskiego:

 1. Konsultacje Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (Agencji KE) w sprawie norm dla ołowiu i jego związków
 • Wg informacji Komisji Europejskiej konsultacje publiczne rozpoczną się najwcześniej w drugiej połowie 2020 r. – nowelizacje dyrektywy w sprawie środków chemicznych (CAD) będą zmierzały w kierunku wprowadzenia wiążących norm najwyższych dopuszczalnych stężeń w krajach UE (NDS-OEL) lub zmiany dopuszczalnej wartości biologicznej (BLV),
 • w komentarzach do proponowanych wartości wielu respondentów zakwestionowało uzasadnienie ustanowienia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla ołowiu, uzasadniając to tym, że nie można wykazać korelacji stężeń powietrza w miejscu pracy ze stężeniami biologicznymi u pracowników,
 • kilka organizacji zakwestionowało wstępną propozycję ECHA dotyczącą uzupełnienia proponowanej wartości BLV wynoszącej 150 µg Pb/L we krwi OEL (tj. limit w powietrzu dla nieorganicznych i organicznych związków ołowiu), ponieważ stężenia ołowiu we krwi nie korelują z ekspozycją w miejscu pracy,
 • Zainteresowane strony stwierdziły, że proponowane wartości graniczne są zbyt niskie, aby były możliwe do wypełnienia, zwłaszcza w przypadku odlewni oraz sektora MŚP,
 • Wprowadzenie proponowanych wartości graniczne niesie ze sobą ryzyko zakończenia produkcji w Europie i wzrostu importu spoza UE.
 1. Przegląd rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena, zezwolenia oraz ograniczenia dot. chemikaliów) oraz CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin)
 • Właściwe organy ds. REACH i CLP (CARACAL) mają wznowić dyskusje na temat 12 przeglądu REACH w II połowie 2020 r.,
 • nowe „wspólne porozumienie” w sprawie metodologii oceny stosowanej przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów (RAC) i Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Narażeń Zawodowych (SCOEL) przy ustalaniu wartości progowych dla substancji chemicznych. Obejmuje ono stosowanie wytycznych RAC zamiast SCOEL do uzyskiwania wartości dopuszczalnych i wytycznych dot. odpowiedzi na dawkę w kontekście przepisów BHP.

 1. Strategia dot. BHP w UE (2021-2027)
 • Nowa strategia UE ma być kontynuacją strategii dot. BHP na lata 2014–2020,
 • Komitet Doradczy ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (ASCH), Grupa Robocza dla przemysłu wydobywczego (WP) przygotowała opinię w dokumencie Towards better health and safety in the workplace – Opinion on Future Priorities of EU OSH Policy”. Kluczowe obszary priorytetowe to: promowanie nowych krajowych strategii BHP; większe zaangażowanie partnerów społecznych; zmniejszenie obciążeń administracyjnych nowe wzorce pracy (np. praca mobilna oparta na ICT, gospodarka platformowa, podział pracy, automatyzacja); zapobieganie chorobom związanym z pracą, w szczególności poprzez dalszą zmianę dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów (2004/37 / WE) (CMD); poprawa gromadzenia danych statystycznych i bazy danych BHP.
 1. Ocena funkcjonowania Dyrektywy dot. maszyn
 • Dyrektywa ma podwójny cel: bezpieczeństwo pracy maszyn oraz swobodny przepływ maszyn w całej UE,
 • zmiana zapisów ma na celu dostosowanie stanu prawnego do poziomu rozwoju technologicznego,
 • przewidywane są II fazy procesu: konsultacje publiczne oraz ocena skutków funkcjonowania obecnej dyrektywy. Nowa propozycja legislacyjna mająca na celu zmianę dyrektywy zostanie przedstawiona w drugim kwartale 2021 r.
 1. Dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagennych
 • Kadm: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła w marcu 2020 r. trzymiesięczne wezwanie do przedstawienia dowodów dla uzasadnienia zmiany dopuszczalnego poziomu narażenia zawodowego (NDS) i/lub włączenia biologicznej wartości dopuszczalnej (BLV) dla kadmu i jego związków nieorganicznych. Na podstawie dowodów zostanie przygotowany raport w drugiej połowie 2020 r, poddany dalszym konsultacjom społecznym. RAC jest zobowiązany do przyjęcia opinii do dnia 7 lipca 2021 r. Jeżeli Komisja podejmie decyzję o inicjatywie legislacyjnej, projekt legislacyjny zostanie przygotowany najwcześniej w drugiej połowie 2022 r.
 • IV grupa substancji – nowelizacja: Komisja Europejska potwierdziła włączenie norm dla akrylonitrylu, benzenu i niklu do dyrektywy. Wniosek wraz z oceną skutków regulacji zostanie opublikowany jesienią 2020 r.
 1. Dyrektywa w sprawie czynników chemicznych (ChAD)
 • Weszła w życie Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 ustanawiająca piąty wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego
Anilina NDS: 7,74 mg / m3, 2 ppm; NDSCh: 19,35 mg / m3, 5 ppm;
Chlorometan: NDS: 42 mg / m3, 20 ppm; NDSCh: bez limitu;
Trimetyloamina: NDS: 4,9 mg / m3, 2 ppm; NDSCh: 12,5 mg / m3, 5 ppm;
2-fenylopropan (kumen): 8h: 509 mg / m3, 10 ppm, NDSCh:  250 mg / m3, 50 ppm;
Octan sec-butylu: NDS: 241 mg / m3, 50 ppm; NDSCh: 723 mg / m3, 150 ppm;
4-aminotoluen: NDS: 4,46 mg / m3, 1 ppm; NDSCh: 8,92 mg / m3, 2 ppm; notacja skórna;
Octan izobutylu: NDS: 241 mg / m3, 50 ppm; NDSCh: 723 mg / m3, 150 ppm;
Alkohol izoamylowy: NDS: 18 mg / m3, 5 ppm; NDSCh: 37 mg / m3, 10 ppm;
Octan N-butylu: NDS: 241 mg / m3, 50 ppm; NDSCh: 723 mg / m3, 150 ppm;
Trichlorek fosforylu: NDS: 0,064 mg / m3, 0,01 ppm; NDSCh: 0,12 g / m³, 0,02 ppm.

Doświadczenia firm dot. ochrony zdrowia pracowników w dobie COVID-19

 • Działania Euromines w odniesieniu do COVID-19 obejmowały regularne aktualizacje publikowane na specjalnej podsekcji strony internetowej Euromines, spotkanie na temat COVID-19, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2020 r., odpowiedź na kwestionariusz DG GROW KE na temat COVID-19, artykuł Euromines na temat ochrony pracowników i operacji górniczych podczas pandemii.
 • Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię wyjścia z kryzysu w dniu 15 maja 2020 r. Zawiera zalecenia dla państw członkowskich UE w sprawie łagodzenia środków ograniczających. 15 kwietnia opublikowano Europejską mapę drogową dotyczącą znoszenia środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Firmy członkowskie (KGHM, Lundin Mining, K+S) przedstawiły informacje na temat działań firm górniczych w dobie COVID-19.

Raport na temat programu innowacji ICMM w zakresie czystszych i bezpieczniejszych pojazdów (ICSV) – ICMM’s Innovation for Cleaner, Safer Vehicles (ICSV) Programme

 • Program ma trzy główne obszary pracy: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG); zmniejszenie emisji cząstek stałych (DPM); bezpieczne interakcje z ludźmi i innymi obiektami;
 • Firmy będą wspierane dodatkowo poprzez mechanizmy samokontroli oraz samooceny na podstawie wspólnie wypracowanych instrukcji, centrum wiedzy i wymiany doświadczeń oraz współpracę nad zidentyfikowanymi obszarami rozwoju.