Projekt rozporządzenia MAP w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

Celem rekomendowanego rozwiązania jest niezakłócone zbywanie akcji uprawnionym pracownikom zgodnie z przyjętymi zasadami. Przepisy rozporządzenia uregulują wykonywanie czynności spółek w związku z realizacją procedury nieodpłatnego zbycia akcji, m.in. sporządzanie list uprawnionych, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, podział uprawnionych pracowników na grupy stażowe, ustalanie liczby akcji przypadających na każdą z grup uprawnionych, sporządzanie oświadczeń, umów nieodpłatnego zbycia akcji i pisemnych sprawozdań z wykonanych czynności. Brak przyjętego rozwiązania uniemożliwiłby niezakłócone i prawidłowe zbywanie akcji. Zakładanym efektem przyjętych rozwiązań jest zapewnienie właściwego nadzoru przez Ministra Aktywów Państwowych, z punktu widzenia interesu społecznego, nad procesem udostępnienia akcji pracowniczych. Rozporządzenie zapewni również podstawę prawną spółkom do realizacji procesu zbywania akcji w imieniu Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337803
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.