Projekt rozporządzenia MC w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 2165) w zakresie rozszerzenia zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o informacje o wydanych zezwoleniach na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Przepisy tej ustawy weszły w życie 1 stycznia 2022 r. przy czym na podstawie art. 7 w/w ustawy zostało utrzymane w mocy dotychczasowe rozporządzenie wydawane na podstawie art. 80b ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jednocześnie w projekcie rozporządzenia uwzględniono zmianę wynikającą z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/247 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów (Dz. Urz. UE L 41 z 22.02.2022, str. 11), rozszerzając katalog danych technicznych o pojeździe o nową daną niezbędną do realizacji obowiązku sprawozdawczego, zgodnie z wprowadzoną zmianą w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956. Niniejszy projekt precyzuje szczegółowy zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uwzględniając nowe kategorie danych, a także określa szczegółowy zakres danych przekazywanych przez poszczególne podmioty zobowiązane. Projektowany akt powiela rozwiązania zawarte w obecnie obowiązującym akcie, tj. rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1851). Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366418 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.