Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Na mocy art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 212) dokonano uzupełnienia art. 180 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, polegającego na poszerzeniu katalogu dokumentów uwierzytelnianych na potrzeby obrotu prawnego z zagranicą (dotychczas były to wyłącznie dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy) o: 1) zaświadczenia o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki oraz 2) inne dokumenty w przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo albo w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany wprowadzone w art. 180 ustawy skutkowały również koniecznością dokonania stosownej modyfikacji upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 181 ustawy, tak aby objęło ono w zakresie sposobu uwierzytelniania oraz pobierania opłaty za dokonanie przedmiotowej czynności wskazane powyżej nowe dokumenty. Zmiana upoważnienia ustawowego została dokonana na mocy art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozporządzenie ureguluje kwestie dotyczące sposobu dokonywania uwierzytelnienia na potrzeby obrotu prawnego z zagranicą zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki, jak również innych dokumentów, w przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo albo w innych uzasadnionych przypadkach dokumentów oraz pobierania opłaty za przedmiotową czynność. W pozostałym zakresie przedłożony projekt określa zgodnie z upoważnieniem ustawowym, zawartym w art. 181 ustawy niezbędne elementy dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, sposób sporządzania duplikatów i odpisów tych dyplomów oraz dokonywania w nich sprostowań i zmian danych osobowych, wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności, wysokość opłaty za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, a także odpisu tych dyplomów, w tym w języku obcym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370250 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.