Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego.

Nowe rozporządzenie będzie określało szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe począwszy od roku szkolnego 2022/2023. W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.) projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w szczególności w zakresie: 1) przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego, 2) sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki, 3) czasu trwania egzaminu maturalnego z niektórych przedmiotów. Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego będą analogiczne do rozwiązań przyjętych w dotychczasowych przepisach.

Podstawa prawna: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339952
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.