Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Projekt określa tryb i terminy udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa, sposób przekazywania informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz sposób rozliczania tej dotacji, a także wzory formularzy dla dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2021 r. mogą wnioskować szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji celowej. Ponadto mogą wnioskować szkoły i klasy, które otrzymały dotację celową w 2019 r. i 2020 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W projektowanym rozporządzeniu, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137), zwiększeniu uległy kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III w wysokości 90 zł na ucznia;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
  1. 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  2. 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  3. 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona i wynosi do 50 zł na ucznia
– w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII. Zmianie także nie uległa kwota refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego zawierający 9 załączników oraz opis innych zasad udzielania dotacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342909/katalog/12760398#12760398

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 26 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.