Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie do systemu oświaty czterech nowych zawodów: Technik dekarstwa, Technik robotyk, Podolog oraz Technik stylista, jak również zmiany w zakresie zawodu Opiekun medyczny. Ponadto w związku z uchwaloną w dniu 20 listopada 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw projektowane rozporządzenie zakłada, że dla zawodów przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej jako minister właściwy dla zawodu zostanie wskazany minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, z wyjątkiem zawodu Technik geolog, dla którego ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw geologii, oraz zawodów Wiertacz i Technik wiertnik, dla których minister właściwy do spraw geologii będzie jednym z dwóch ministrów właściwych dla tych zawodów obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341002
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.