Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991, z późn. zm.) przez:

1) określenie podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (m.in. technik dekarstwa, technik robotyk);

2) zmianę podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny;

3) określenie nowych dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie zawodów przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej: m.in. mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, elektromechanik samochodowy, technik pojazdów samochodowych

Określenie podstaw programowych kształcenia w wyżej wymienionych zawodach szkolnictwa branżowego oraz nowych dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwi kształcenie w tych zawodach i dodatkowych umiejętnościach zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto możliwe będzie prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343210

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 5 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.