Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego w związku z uchyleniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonaną art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustawy w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Proponuje się wprowadzenie zmiany o charakterze porządkującym, polegającej na skreśleniu we wzorze „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w części II „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345407
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.