Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Projektowane rozporządzenie przewiduje, że kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego, będą mogły być prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej. Projektowane zmiany mają zapewnić odpowiednią jakość kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz zgodność tego kształcenia w zakresie kwalifikacji wstępnej z przepisami wydanymi na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335555
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 31 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.