Projekt rozporządzenia MF w sprawie danych zawartych w upomnieniu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w upomnieniu.

Przyjęte rozwiązania oparte zostały na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294) w zakresie danych zawartych w upomnieniu (§ 4 ust. 1 tego rozporządzenia). Projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych, jakie winny być zawarte w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego, który nie wykonał obowiązku o charakterze pieniężnym, jak i obowiązku o charakterze niepieniężnym. Oprócz danych identyfikujących: wierzyciela wystawiającego upomnienie, zobowiązanego, który nie wykonał w terminie obowiązku oraz danych o obowiązku podlegającym wykonaniu, dodano regulację w zakresie pouczenia zobowiązanego o konsekwencjach niezastosowania się do upomnienia. W przypadku bowiem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, do majątku zobowiązanego będą zastosowane środki egzekucyjne. W konsekwencji powstanie – w przypadku egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym – obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej, opłaty egzekucyjnej oraz wydatków egzekucyjnych, które obciążać będą zobowiązanego. Wysokość tych kosztów egzekucyjnych wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338953
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 15 października 2020 r.  na adres szkop@pracodawcy.pl.
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.