Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.
Projekt przewiduje przedłużenie terminu na przekazywanie określonych w rozporządzeniu informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rozporządzeniu poszczególnym informacją przypisane są terminy: 31 lipca 2020 roku i 31 stycznia 2021, natomiast do 30 kwietnia 2021 przedłużono termin o którym mowa w art. 86j § 1  oraz 86f § 4 Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335252
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w terminie do końca dnia 26 czerwca 2020 r. na adres kuydowicz@pracodawcy.pl. lub bezpośrednio do MF na adres e-mail: sekretariat.SP@mf.gov.pl. Krótki termin na zgłaszanie uwag wynika z konieczności opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw jeszcze w czerwcu 2020 roku.