Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, wynika ze zmian, które wejdą w życie w dniu 20 lutego 2021 r., zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”. Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego. Aktualny wzór tytułu wykonawczego takiej możliwości nie przewiduje, co implikuje konieczność jego zmiany. We wzorze tytułu wykonawczego, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia, dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej w zakresie rezygnacji z zaokrąglania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej (TW–1, TW–2 i TW–3), stanowiące załączniki nr 1–3 do projektowanego rozporządzenia zostały oparte  na wzorach stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968).


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia zawierający 3 załączniki do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338451/katalog/12720167#12720167
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 1 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.