Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt ma na celu umożliwienie czasowego (do dnia 31 grudnia 2022 r.) stosowania 0% stawki VAT w odniesieniu do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

  • testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu:
  1. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.), lub
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn.  zm.)

– dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • szczepionek przeciwko COVID-19, będących produktami leczniczymi:
  1. dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.), lub
  2. które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341257

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 grudnia 2020 roku do godz. 12:00 na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczony krótki termin na zgłaszanie uwag wynika z pilności prowadzonych prac legislacyjnych – rozporządzenie wprowadza preferencyjną stawkę 0% VAT dla określonych testów i szczepionek w związku z działaniami w zakresie walki z epidemią COVID-19.