Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą następstwem obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii, terminowe uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, może być znacznie utrudnione. Ze względu na powyższe konieczne jest przedłużenie terminu określonego w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 2019 poz. 2486) do dnia 30 listopada br., poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 622 i 1243).

Uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych – zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,  polegającej na przedłużeniu terminu uiszczenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym pozwoli na uniknięcie przez podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym dodatkowych obciążeń finansowych w postaci naliczonych odsetek.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337454

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..Krótki czas na uzgodnienia i konsultacje publiczne spowodowany jest pilną koniecznością wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.