Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rekomendowane w przepisach rozwiązanie to wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 45b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Dostosowanie formularzy do obowiązujących regulacji ustawy PIT zabezpieczy prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1 stycznia 2020 r., a także umożliwi podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok podatkowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337904
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.