Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Przygotowanie projektu rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej prognoz finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wprowadzających zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiany te były odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i polegają na:

  • wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,
  • pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335504
Zgodnie z informacją ewentualne uwagi, opinii i stanowisk do projektu należy przekazać bezpośrednio do autorów w terminie do 7 lipca 2020 roku na adresy:sekretariat.st@mf.fov.pl oraz kwrist@mswia.gov.pl . Autorzy proszą o potraktowanie sprawy jako szczególnie pilnej.