Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera załączników nr 111, które zawierało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które określały wzory ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących alkoholu etylowego, piwa i wyrobów winiarskich (w tym karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego). W ich miejsce projektowane rozporządzenie określa rodzaje dokumentacji i ewidencji, które podmioty są obowiązane prowadzić, oraz ich zakres. Mając na uwadze zmieniony art. 138p ustawy projekt rozporządzenia zawiera regulacje odnoszące się jedynie do prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej. Dodatkowo doprecyzowano, dostosowano i uproszczono zakres informacji zawartych w ewidencjach i pozostałych dokumentacjach w celu ich dopasowania do funkcjonującej technologii i organizacji produkcji. W protokołach sporządzanych przez podmioty ograniczono zakres danych w nich umieszczanych, wzory protokołów w miarę możliwości graficznie ujednolicono i uproszczono, w tym zrezygnowano z wielu odnośników i wprowadzono bardziej czytelną i prostszą w wypełnianiu formułę tabel.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający załączniki do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345400/katalog/12777814#12777814
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.