Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów regulujących sposób nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu do zmian związanych z powszechną dematerializacją akcji. Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, z późn. zm.), z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji utracą moc, a stan posiadania akcjonariuszy spółek, których akcje miały wcześniej formę dokumentu, będzie ustalany w oparciu o zapisy w rejestrach akcjonariuszy, prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Ponadto projektowane rozporządzenie zawiera zmiany związane z wprowadzeniem w ustawie o ofercie publicznej nowych zasad ustalania minimalnej ceny wykupu akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu. Ostatnią grupą zmian wprowadzanych projektowanym rozporządzeniem są zmiany związane z postępem technologicznym i zmianą zwyczajów panujących w obrocie gospodarczym od 2005 r., tj. od dnia wejścia w życie uchylanego rozporządzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339555

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.