Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych.

Rozporządzenie reguluje kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz ustanawiania zabezpieczenia w sposób jednoznaczny dla wszystkich uczestników wymienionych procesów.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu skuteczny i efektywny pobór opłaty elektronicznej oraz zabezpieczenie wpływów na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Dodatkowo oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian będą: poprawa dostępności systemu dla użytkowników w kontekście łatwości korzystania, innowacyjności stosowanych rozwiązań, oraz większa dostępność metod płatności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343200

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 18 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w załączonej tabeli.