Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), ma na celu pokrycie wzrostu kosztów działalności, a w konsekwencji zapewnienie PIU środków finansowych pozwalających na skuteczne wykonywanie zadań wynikających z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (Dz. U.  poz. 126).

Podstawa prawna: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340050

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 17 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.