Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Projektowane rozporządzenie wprowadza m.in rozwiązania w postaci:

  • wypłaty odszkodowania, lub innego świadczenia pieniężnego, w tym kosztów ze środków Funduszu na podstawie wniosku organu, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu administracyjnym lub sądowym.
  • realizacji porozumień w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST) zawieranych pomiędzy ministrem do spraw finansów publicznych a JST, na dofinansowanie zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, na podstawie wniosków JST.
  • wprowadzenia możliwości powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w drodze umowy, dokonywania oceny i analizy wniosku o udzielenie z Funduszu dotacji celowej dla JST

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339104
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 15 października 2020 r.  na adres szkop@pracodawcy.pl. Z uwagi na brak przepisów przejściowych obecnie obowiązujące rozporządzenie utarci moc z dniem 19 października 2020 roku.