Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.

Celem niniejszej regulacji jest usystematyzowanie i doprecyzowanie czynności, jakie winny podejmować organy egzekucyjne i wierzyciele w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Szczególne znaczenie tych czynności wynika z nowego systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej zaproponowanego w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym projekt rozporządzenia określa nie tylko okoliczności, o których zaistnieniu wierzyciel winien zawiadomić organ egzekucyjny, ale również szczegółowy zakres przekazywanych informacji. Prawidłowe naliczanie i pobranie kosztów egzekucyjnych wymaga od wierzyciela, aby poinformował organ egzekucyjny o okolicznościach, wskazanych w art.32aa ustawy.

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341504
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 28 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.