Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.

Rozporządzenie, wykonując delegację ustawową zawartą w art. 113a ustawy o podatku akcyzowym określa wzór:
1)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju w przypadku:

  1. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,
  2. dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,
  3. nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, i nie ustalono, że akcyza została zapłacona;

2)  dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju w przypadku:

  1. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,
  2. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
  3. dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;

3)         zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych oraz 3 załączników do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344901
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 29 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.