projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (akt wykonawczy do ustawy SENT).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477), obejmuje systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi towary z pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (gaz LPG). W § 3 wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31 stycznia 2021 r. Organizacja zrzeszająca gazowe podmioty gospodarcze wnosiła o przedłużenie wyłączenia z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania. Kierując się zasadnością przedstawionego wniosku, konsekwentnie, niniejszym rozporządzeniem przedłużone zostaje wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy do 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341262
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 grudnia 2020 roku do godz. 12:00 na adres szkop@pracodawcy.pl.