Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

W Polce usługowy rozlew piwa uznawany jest za produkcję piwa i ilość usługowo rozlanego piwa wliczany jest do limitu zwolnienia obowiązującego dla małych browarów. Wychodząc naprzeciw małym browarom przygotowano regulację, która będzie przeciwdziałać niekorzystnym regulacjom, które powodują, że polskie małe browary nie mogą czerpać korzyści z usługowego rozlewu piwa, tj. z rozlewu na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył. W rozporządzeniu wprowadza się regulację, na mocy której limit produkcji, dla którego zostało określone zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ilości piwa rozlanego usługowo przez podatnika produkującego piwo w ramach tego limitu. Jednocześnie doprecyzowano, iż podmioty dokonujące wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339852
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.