Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu zniwelowanie barier w dostępie przedsiębiorców do szkoleń poprzez zróżnicowanie sposobów finansowej partycypacji przedsiębiorcy. Służyć ma temu przede wszystkim wprowadzenie wkładu prywatnego w formie wynagrodzeń, dzięki któremu przedsiębiorcy nie będą musieli dokonywać dodatkowych transferów finansowych związanych z udziałem w tego typu działaniach rozwojowych. Po dokonaniu nowelizacji, jednym z warunków dostępu do ww. działań będzie udokumentowanie wypłacania wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w szkoleniach. Poszerzenie katalogu usług dla przedsiębiorców w trudnościach i ich pracowników o usługę szkoleniową ma na celu zapewnienie im kompleksowego wsparcia, które pozwoli na zdobycie kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w warunkach spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Zastosowanie mechanizmów systemu popytowego pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania – w stosunku do trybu konkursowego – na udział w usłudze. Podmiotowy charakter ww. mechanizmów, zakładający większą autonomię przedsiębiorcy w procesie wyboru usługi, zmniejszy również ryzyko jej niedopasowania do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: Prawo UE; Ustawa o PARP; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340807
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.