Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy pod względem merytorycznym i formalnym oraz reguluje kwestię zbiorczego wykazywania faktur uproszczonych wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego. Wprowadza oznaczenie „MPP” dla mechanizmu podzielonej płatności stosowanego dobrowolnie, a także regulację dotyczącą wykazywania w ewidencji korekt in-minus, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, dokumentem „WEW”. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych.

W projekcie rozporządzenia zmieniającego w celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Ponadto w celu wyeliminowania wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) oraz procedur doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym niektóre przepisy rozporządzenia. Wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty „RO” i „WEW” nie były oznaczane GTU. Zmieniono regulację dotyczącą stosowania oznaczenia „TP” poprzez wprowadzenie progu kwotowego dla oznaczania takich transakcji (15000 zł). Po stronie sprzedaży rozszerzono stosowanie oznaczenia „MPP” na wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, również te w przypadku, których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 6 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.