Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1073) wydanego na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ma na celu wprowadzenie zapisów dotyczących nowej formy partycypacji przedsiębiorców w kosztach szkolenia – wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkolenia, dzięki której znacznie ograniczona zostanie bariera finansowa w dostępie do szkoleń.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu zniwelowanie barier w dostępie przedsiębiorców do szkoleń (w sytuacji kryzysowej, wywołanej przez pandemię COVID-19) poprzez zróżnicowanie sposobów finansowej partycypacji przedsiębiorcy. Służyć ma temu przede wszystkim wprowadzenie wkładu prywatnego w formie wynagrodzeń, dzięki któremu przedsiębiorcy nie będą musieli dokonywać dodatkowych transferów finansowych związanych z udziałem w tego typu działaniach rozwojowych. Po dokonaniu nowelizacji jednym z warunków dostępu do ww. działań będzie udokumentowanie wypłacania wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w szkoleniach.

Podstawa prawna: Prawo UE
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340850
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl.