Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych.

Podstawową przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262 oraz z 2020 r. poz. 1 i 969) jest dostosowanie krajowych przepisów do zmian zawartych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015. W związku z rozwijającym się handlem e-commerce, odpowiednie organy Unii Europejskiej opracowały nowe podejście do tego zagadnienia, co zostało wyrażone przede wszystkim w zmianach dyrektyw dotyczących podatku VAT. Zasadnicza zmiana polega na tym, że podatek VAT będzie należny od towarów przywożonych do Unii zakupionych w ramach sprzedaży na odległość bez względu na ich wartość (obecnie obowiązujące przepisy unijne przewidują możliwość zwolnienia z podatku VAT przesyłek o wartości do 22 euro).

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zredukowanego zestawu danych podawanych w zgłoszeniach celnych przesyłek o małej wartości i przesyłek pocztowych oraz umożliwienie składania zbiorczych zgłoszeń celnych, mając na uwadze wolumen tego rodzaju przesyłek. Jednocześnie wprowadzone są narzędzia kontrolne poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji dla przesyłek, od których pobierany jest podatek VAT. Powyższe zapewni szybszy przepływ tego rodzaju towarów. W zakresie związanym ze stosowaniem formularzy 302 i UE 302 są to zmiany porządkujące zagadnienie i dostosowujące do rozwiązań zawartych w przepisach unijnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 marca 2004 r. − Prawo celne

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343702

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 3 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.