Projekt rozporządzenia MI w sprawie BHP w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, w projektowanym rozporządzeniu  wprowadzane zostały całkowicie nowe wymagania dotyczące warunków pracy prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych. Wprowadzono toalety oraz pomieszczenia do spożywania posiłków dla kierowców i motorniczych na liniach komunikacyjnych, a także wymagania, jakie powinny spełniać te obiekty. Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu planuje się określenie warunków pracy w kabinie pojazdu używanego w komunikacji miejskiej dotyczących temperatury oraz wyposażenia w elementy oddzielające kabinę kierowcy lub motorniczego od części pasażerskiej pojazdu, uniemożliwiające otwarcie drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione, i tym samym poprawiające bezpieczeństwo kierowcy lub motorniczego. Związki zawodowe postulują, żeby te wymagania dotyczyły tylko nowych pojazdów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337553
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..