Projekt rozporządzenia MI w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych wynika z nowego brzmienia art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  nadanego art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 462), a także z przepisu przejściowego w art. 11 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej.

Zmiana art. 22d ust. 1 ustawy  z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym polega na dodaniu „zwrotniczego” do wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, dla których minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Ponadto z wykazu należy wykreślić pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych, ponieważ czynności na tym stanowisku mogły być wykonywane tylko do dnia 29 października 2018 r. Poza tym w projekcie zmieniono określenie „prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe” na „prowadzący pojazdy kolejowe”.

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338254
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.