Projekt rozporządzenia MI w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Celem projektowanego rozporządzenia jest umożliwienie dalszego stosowania przepisów ustawy o Funduszu po jej nowelizacji oraz dostosowanie przepisów aktu wykonawczego do zmienianych w zakresie procedury oceny wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu przepisów ww. ustawy. Proponowane rozwiązania poza powtórzeniem aktualnie obowiązujących regulacji wykonawczych precyzują stosowanie przez wojewodę w ramach oceny wniosków kryterium zapewnienia dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 50, z późn. zm.), a także uzgadniają w wyniku tego uzupełnienia wartości dotychczasowych przeliczników dla poszczególnych kryteriów oceny.

Projektowany dokument rządowy służy określeniu szczegółowej procedury stosowania w ramach oceny wniosków kryteriów wskazanych ustawowo przez powtórzenie aktualnie obowiązujących regulacji w tym zakresie oraz uzupełnienie ich o sposób postępowania w przypadku kryterium zapewnienia dostępności komunikacyjnej terenów objętych działaniami promieszkaniowymi i określenia w wyniku tego uzupełnienia wartości dotychczasowych przeliczników dla poszczególnych kryteriów oceny. W tym zakresie projekt przewiduje dokonywanie oceny przez pryzmat tego kryterium na podstawie liczby przystanków komunikacyjnych i dworców na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych działaniami promieszkaniowymi oraz stosowanie w odniesieniu do tego kryterium przelicznika o wartości 0,05.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343704

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 24 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.